لیست قیمت بروز فرش ماشینی

دسته بندی فرش ماشینی کاشان فرش 6 متر (تومان) فرش 9 متر (تومان) فرش 12 متر (تومان)
1 50000000 90000000 70000000